Trädfällning

Eftersom många anmäler önskemål om fällning eller beskärning av träd på kommunal mark är handläggningstiden mycket lång. Väntetiden för besiktning av ej akut farliga träd är normalt minst ett halvår. Var ute i god tid.

Orsaker till att träd inte tas ned

Träd på kommunal mark fälls eller beskärs normalt inte av följande anledningar:

  • Missnöje med träd som skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt.
  • Klagomål på nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning.
  • Misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande.
  • Klagomål på att träd inte är estetiskt tilltalande.
  • Träd som bedöms värdefulla, som karaktärs- eller parkträd, eller träd som är viktiga för naturupplevelsen.
  • Träd som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Riskträd besiktas kontinuerligt 

Träd som befaras utgöra risk för skada på person eller egendom, kan utgöra trafikfara eller kan vara angripet av sjukdom eller skadedjur besiktas löpande. Vid besiktningen bedöms trädets skick och därefter beslutas om eventuell åtgärd.

Träd på tomträtt

I tomträttsavtalet står vad som gäller för trädfällning på din tomträtt. Normalt ska nedfällning av träd ansökas hos kommunen. Kommunen kan neka fällning av träd på tomträtt om trädet har stor betydelse för områdets helhetskaraktär. Tomträttsinnehavaren bekostar godkänd trädfällning på tomträtter. Det är alltid tomträttsinnehavarens ansvar att se till att träden på tomten hålls i säkert och vårdat skick.

Privat mark

Kommunen bekostar inte trädfällning eller andra åtgärder på privat mark.

Otillåten trädfällning

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd från markägaren. Otillåten trädfällning på kommunal mark polisanmäls, liksom åverkan på träd som till exempel toppning, ringbarkning, uppgrävning, förgiftning eller skadegörelse.

Borttagande eller beskärning av träd

Önskar du ta bort eller beskära träd på kommunens mark ska du inkomma med ansökan om borttagande/beskärning av träd på kommunens mark.

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Ansökan om trädfällning - så fungerar det

Anmäl akuta fall

Träd som utgör akut skaderisk och som måste tas ned omgående anmäls till Gävle kommun på telefon.
Mellan 08.00-17.00 ring 026-17 80 00
Övrig tid samt helg ring 026-17 85 60

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-04

Allemansrätten på flera språk (Outdoor Access Rights)

Har du koll på vad som gäller när du vill göra upp en eld, lägga till båten vid en klippa, gena genom kohagen eller ta med din hund ut i naturen? Läs mer här