Du är här: 

Specialundervisning

FÖREBYGGANDE HANDLINGSPLAN LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Att lära sig läsa och skriva är en demokratisk rättighet för att bli fullt delaktig i samhället. Att lyckas eller misslyckas med läsningen påverkar hela skolgången och fortsatta studieval.

En av de viktigaste uppgifterna skolan har är att så tidigt som möjligt identifiera och kartlägga de elever som har, eller som man kan misstänka kommer att få, problem med sin läsning och skrivning.

På Solängsskolan har vi en handlingsplan som sträcker sig från förskoleklass till skolår nio. Enligt denna plan testar vi alla elevers läs- och skrivutveckling varje skolår.                                                                                                                                     
Vi har valt att använda standardiserade screeningstest som är enkla och lättadministrerade och som snabbt identifierar elever med svårigheter. Dessa elevers läs- och skrivsvårigheter måste sedan analyseras noggrannare med systematiskt uppbyggda djupdiagnoser. Diagnoserna skall ligga till grund för att fastställa elevers starka och svaga sidor och leda till lämpliga åtgärder.

Det är viktigt med kontinuerlig utvärdering för att få vetskap om de insatta åtgärderna varit verkningsfulla. Om de inte ger förväntat resultat måste skolan ta hjälp av andra sakkunniga yrkesgrupper t.ex. psykolog, kurator, logoped, talpedagog, neurolog, skolsköterska eller optiker.

Läs- och skrivsvårigheter ger ofta sekundära problem som också kan visa sig i andra skolämnen. Målet är att elever med läs- och skrivsvårigheter skall få den hjälp som krävs för att kunna genomföra sitt skolarbete med bibehållet självförtroende.

Enligt handlingsplanen skall åtgärdsprogram upprättas i samråd med elev, förälder samt berörda lärare. Åtgärdsprogrammet skall utgå från verksamhet, organisation, grupp- och individnivå.

Alla elever på skolan skall vid flera tillfällen under sin skoltid få information och undervisning om vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är. Speciallärarna ansvarar för detta.

Att ge särskilt stöd till elever för att nå målen är centralt i skollagsstiftningen.
Rektor är alltid ytterst ansvarig för utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten, så att eleverna får det särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver.

Lena Engström Ekeberg   speciallärare förskoleklass- skolår 3
Charlotte Pettersson   speciallärare/talpedagog skolår 4-6
Gunnar Frid   speciallärare skolår 7-9
Kristina Monsén   speciallärare skolår 7-9
 

 

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-10-19