Du är här: 

Grundsärskola

Om ett barn/elev har funktionsnedsättning och svårigheter som skulle kunna vara utvecklingsstörning kan placering i grundsärskola bli aktuell. Vårdnadshavare och/eller skolpersonal kan då begära en utredning.

Välkommen till grundsärskolan i Gävle

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Utredning
Utredning ska ske utan dröjsmål och ge underlag före beslut om barnet/eleven ska erbjudas undervisning i grundsärskolan. Utredningen ska kartlägga om barnet/eleven bedöms klara/uppnå grundskolans kunskapsnivå och om barnet/eleven har utvecklingsstörning eller inte.
 
Inom Utbildning Gävle finns rutiner som säkerställer en allsidig bedömning om barn/elever ska tas emot i grundsärskolan. Alla aspekter ska vägas samman till en utredning. De bedömningar som krävs vid en utredning är:
Pedagogisk bedömning – förutsättningar att nå grundskolans kunskapsnivå
Psykologisk bedömning – barnets kognitiva förmåga
Medicinsk bedömning – hälsa och medicinska orsaker
Social bedömning – barnets förutsättningar i olika miljöer

Rektor/biträdande rektor ansvarar för att vårdnadshavare får veta vilka bedömningar som ska göras och deras delaktighet i dessa.

Medgivande av inskrivning
För att eleven ska mottas i grundsärskolan behövs medgivande av vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte medger inskrivning ska barnet fullgöra skolplikten i grundskolan.

Beslut om mottagande i grundsärskolan
Utbildning Gävle har ett inskrivningsteam som hanterar alla inkomna ansökningar. Inskrivningsteamet går igenom utredningen och ärenden före beslut om mottagande i grundsärskola. 
I inskrivningsteamet ingår:

  • Inskrivningsansvarig
  • Skolöverläkare
  • Psykolog

Det är inskrivningsansvarig som fattar beslut om elev ska erbjudas skolgång i grundsärskolan eller inte. Inskrivningsansvarig avgör också om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden.

När beslut är fattat skickas det till vårdnadshavare tillsammans med en besvärshänvisning.

Beslut om grundsärskola på försök under högst 6 månader kan förekomma (Skollagen 7 kap 8 §). Vid beslut om försöksinskrivning ska datum fastställas för uppföljning. Avbryts/återkallas en ansökan ska inskrivningsansvarig besluta att avskriva ärendet.

Integrerad skolgång i grundskolan
Elev som är mottagen i grundsärskolan kan gå  integrerad i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnena enligt grundsärskolans kursplan eller en kombination av grundsärskolans och grundskolans kursplaner.

Har du frågor kan du kontakta din förskola eller skola. Det går också bra att ta en direkt kontakt med rektor för Grundsärskolan rektorsområde som också är Gävle kommuns inskrivningsansvarig, telefonnummer 026-17 98 84.

Skolor:  
Brynässkolan åk 1- 5
Lillhagsskolan åk 6 
Sofiedalsskolan åk 1 - 9   
Stenebergsskolan åk 6 – 9
Stora Sätraskolan åk 7 – 9
Ulvsäterskolan åk 1 – 6
Tallbo särskola åk 1 – 9 och åk 1 – 4 gymnasiesärskolan (Träningsskola)
Ulvsäterskolan 1 – 9 (Träningsskola)

Fristående särskola
Selmaskolan F-9

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03