Kommunstyrelse

Gruppbild på kommunstyrelseledamöterna

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

De viktigaste uppgifterna för kommunstyrelsen:

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
  • Utveckling av den lokala demokratin
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
  • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
  • Samordna frågor som rör de kommunala företagen
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
  • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Styrelsens sammanträden är inte offentliga. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15