Fakta och statistik om Gävle

Folkmängd i Gävle kommun 1970-2030

Gävles befolkning har sakta men säkert ökat sedan 1970-talet. De senaste åren har kurvan fått så pass mycket fart att staden beräknas ha 120 000 invånare år 2030.

Statistikbild ett - Folkmängd i Gävle kommun 1970-2030
Statistikbild ett - Folkmängd i Gävle kommun 1970-2030

Folkökning i Gävle kommun 1970-2030

Staplarna visar ökningen av antalet invånare i Gävle per år. Lantmäteriets flytt till Gävle 1974 syns tydligt. De senaste årens folkökning förklaras främst av positiva flyttnetton mot utlandet och det egna länet. Vidare har ett stort positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen. Kommunen är den 16:e största kommunen bland rikets kommuner. Med utbyggda kommunikationer skapas utökade möjligheter till bland annat pendling. Utbytet mellan Stockholmsregionen och dess omland har ökat kraftigt över tid. Det gäller inte minst Gävleregionen (Gästrikland och Älvkarleby kommun) som de senaste åren svarat för den största relativa ökningen i pendling till Stockholmsregionen, sedan millennieskiftet.

Statistikbild två - Folkökning i Gävle kommun 1970-2030
Statistikbild två - Folkökning i Gävle kommun 1970-2030


Befolkningsförändringar i Gävle kommun 1970-2030

Staplarna visar ökningen av antalet invånare i Gävle per år. Lantmäteriets flytt till Gävle 1974 syns tydligt. Det syns också att antalet födda ökat under 2010-talet och når nivåer som under delar av 70-talet och 90-talet.

Statistikbild tre - Befolkningsförändringar i Gävle kommun 1970-2030
Statistikbild tre - Befolkningsförändringar i Gävle kommun 1970-2030


Befolkningsförändringar i Gävle kommun 2007-2016

Folkökningen har varit större än 800 personer vid fem tillfällen under den senaste tioårsperioden. Befolkningsökningen under år 2014 uppgick till 1 078 personer, och var den största i Gävle sedan år 1975. Överskottet gäller i samtliga tre kategorier: födelse, inrikesflyttning samt invandring.

Statistikbild fyra - Befolkningsförändringar i Gävle kommun 2007-2016
Statistikbild fyra - Befolkningsförändringar i Gävle kommun 2007-2016


Försörjarkvot i Gävle kommun  1970-2030

Försörjarkvoten, det vill säga 20–64-åringarnas andel i förhållande till den totala befolkningen har minskat de senaste åren och antas minska ännu mer i framtiden. Allt fler lever allt längre och kombinationen av att de stora barnkullarna på 40-talet går in i pensionsåldern samtidigt som att andelen personer i arbetsför ålder minskar blir en tuff utmaning för välfärden framöver. Som diagrammet visar ser prognosen ut så även för Gävle.

Statistikbild fem - Försörjarkvot i Gävle kommun  1970-2030
Statistikbild fem - Försörjarkvot i Gävle kommun  1970-2030


Försörjningskvot i Gävle kommun 1970-2030

Försörjningskvoten visar hur många av den totala befolkningen som försörjs av de som är mellan 20-64. Allt fler lever allt längre och kombinationen av att de stora barnkullarna på 40-talet går in i pensionsåldern samtidigt som att andelen personer i arbetsför ålder minskar blir en tuff utmaning för välfärden framöver. Som diagrammet visar ser prognosen ut så även för Gävle.

Statistikbild nummer sex - Försörjningskvot i Gävle kommun 1970-2030
Statistikbild sex - Försörjningskvot i Gävle kommun 1970-2030


Beviljade bygglov för nybyggnation av bostäder efter bostadstyp

I takt med att Gävle växer behövs också fler bostäder. Under flera år har antalet bygglov som beviljats ökat. 

Statistikbild sju - Beviljade bygglov för nybyggnation av bostäder efter bostadstyp
Statistikbild sju - Beviljade bygglov för nybyggnation av bostäder efter bostadstyp


Påbörjad nybyggnation av bostäder efter bostadstyp

Mellan 2013 och 2014 ökade nybyggnationen av bostäder med hela 310 %, och sedan dess har ännu större satsningar gjorts. 2916 påbörjades bygget av sammanlagt 586 nya bostäder.

Statistikbild åtta - Påbörjad nybyggnation av bostäder efter bostadstyp
Statistikbild åtta - Påbörjad nybyggnation av bostäder efter bostadstyp


Färdigställd nybyggnation av bostäder efter bostadstyp

Antalet färdigställda bostäder var högt 2015 och förväntas öka ytterligare kommande år. Antagandet bygger på att både antalet bygglov och påbörjade byggnationer ligger högt 2016 (se tidigare bilder).

Statistikbild nio - Färdigställd nybyggnation av bostäder efter bostadstyp
Statistikbild nio - Färdigställd nybyggnation av bostäder efter bostadstyp


Hur trivs du i Gävle?

En studentenkät som genomfördes under våren 2015 visar att de allra flesta (över 94 %) trivs ”mycket bra” eller ”ganska bra” i Gävle. Undersökningen bygger på intervjuer och mäter de intervjuades upplevda trivsel. 

Statistikbild tio - Hur trivs du i Gävle?
Statistikbild tio - Hur trivs du i Gävle?


Gävle kommuns ranking i "Bäst-Att-Bo"

De senaste åren har Gävle snabbt klättrat uppåt på tidningen FOKUS ”Bäst-att-bo”-lista. Mellan 2011 och 2016 klättrade Gävle 189 placeringar och ligger nu på plats 45. Undersökningen bygger på nyckeltal och statistik, och jämför kommuner med varandra. 

Statistikbild elva - Gävle kommuns ranking i "Bäst-Att-Bo"
Statistikbild elva - Gävle kommuns ranking i "Bäst-Att-Bo"

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-12