Du är här: 

Så här kan du påverka

I Gävle kommun kan du vara med och påverka genom att bland annat genom att lämna in medborgarförslag, ställa en fråga under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Medborgarförslag

Gävle kommuns invånare kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte ställas. Medborgarförslagen får inte heller ha en rasistisk eller odemokratisk innebörd. 

Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare. Förslagen ska ställas till Gävle kommun, kommunfullmäktiges presidium, senast 14 dagar före fullmäktiges sammanträde. Sammanträdet hålls i regel sista måndagen i månaden.

Den som lämnat ett medborgarförslag kan komma till fullmäktige och muntligt lämna synpunkter när det beredda förslaget tas upp för beslut. Önskemål om detta ska anges redan när förslaget lämnas.

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges paus i förhandlingarna, i regel cirka 13.30, besvaras frågor från allmänheten. Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. För svar krävs att frågeställaren är närvarande.

Frågor lämnas till:

Gävle kommun, Kommunledningskontoret
Diariet
Drottninggatan 22
801 84 Gävle
Ring: 026 -17 81 01 eller 026 - 17 81 03
Skicka e-post: kommunstyrelsen@gavle.se

Frågor till ett visst sammanträde skall vara inlämnade senast onsdagen veckan före sammanträdet.

Rösta i kommunalvalet

I Sverige genomförs val den andra söndagen i september på kommunal nivå vart fjärde år. Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag i Sverige. Det går till på samma sätt som val till riksdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15