Serviceundersöking

Nöjd-Kund-Index undersökning om företags och andra kundkategoriers uppfattning om kommunernas service.

Gävle kommuns utför årliga servicemätningar (Nöjd Kund-Index) inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA för samtliga företagsärenden och övriga kundkategorier.

De företag som har haft ett myndighetärende får en enkät med frågor gällande nedanstående fem myndighetsområden:

 • Bygglov
 • Markupplåtelser
 • Miljötillsyn
 • Brandtillsyn
 • Serveringstillstånd

Undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunernas service i myndighetsutövning.

Varje serviceområde mäts med ett antal frågor inom:

 • Tillgänglighet
 • Information
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Effektivitet

Slutrapport och analysresultat tilldelas kommunen gällande ärenden året före presentationsåret.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-13