Vanliga frågor och svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna med svar kring att bli utförare av hemtjänst enligt LOV.

Hur får jag mina hemtjänstuppdrag?

  1. Kunden ansöker om hemtjänst hos Omvårdnad Gävles biståndsenhet.
  2. Biståndshandläggaren bedömer behoven och fattar ett beslut om vilka insatser kunden ska få.
  3. Biståndshandläggaren informerar kunden om valfrihet av hemtjänstutförare.
  4. Kunden väljer utförare.
  5. Biståndshandläggaren skickar uppdraget i verksamhetssystemet Treserva till utföraren som kunden valt. I uppdraget framgår vilka insatser kunden har beviljats. I Treserva följer det med tid för varje insats. Syftet är att utföraren ska kunna planera personalresurserna och ha översikt över den totala tiden för hela verksamheten.
  6. Utföraren verkställer uppdraget och gör en genomförandeplan tillsammans med kund/närstående. I planen framgår när och hur de beviljade insatserna ska utföras.

Vad är det för skillnad på schablontid och uppskattad tid?

Schablontid är en genomsnittstid för den beviljade insatsen. Vissa kunder behöver längre besök, andra kortare.

För vissa fall kan uppskattad tid användas. Det är en beräknad tid för den beviljade insatsen. Då är det biståndshandläggaren som beräknar tiden för varje kund.

Vad är "utförd tid"?

Utförd tid är registrerad tid enligt tidsregistreringsverktyget TES. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggare beviljar. Det innefattar inte restid, dokumentationstid, planeringstid etc.

När uppnås maxtaxan och vad innebär det?

Det högsta belopp som kan tas ut för omvårdnadsavgift, maxtaxan, är enligt gällande regler 1792 kr/månad. Omvårdnadsavgiften för hemtjänst debiteras kund per timme och timavgiften är 357 kronor. Avgiften kan dock aldrig överstiga 1792 kronor/månad eller kundens avgiftsutrymme.

Kund uppnår maxtaxan vid fem timmar per månad. Avgiftshandläggaren debiterar kund utifrån den tid de kan se är utförd i TES. Därför är det viktigt för dig som utförare att rätt utförd tid ligger i TES.

Andra vardagen efter månadsskiftet kontrollerar avgiftshandläggarna utförd tid i TES. Därför ska korrekt utförd tid finnas i TES senast då för att kund ska bli debiterad rätt avgift.

Har du frågor om avgifter för kund, kontakta någon av avgiftshandläggarna:

Carina Nilsson 026-17 88 55
Eva Vingemar 026-17 88 15
Maria Wilhelmsson 026-17 88 91

Hur mycket ersättning får jag per timme?

Ersättningen till utförare är 422 kronor per utförd timme. Ersättningen ses över varje år och är fast fram till kommande årsskifte.

Vad räknas in i timersättningen?

I ersättningen ingår (förutom tiden hemma hos kund) också medarbetarnas restid, dokumentationstid, planeringstid och omställningstid ("bomtid").

Varför får jag bara ersättning för 90% av den beviljade/fördelade tiden?

I praktiken verkställs inte alla beviljade insatser. Det kan bero på att kunden till exempel är inlagd på sjukhus, bortrest eller säger ifrån besök. 100% av den beviljade tiden utförs alltså inte.

Beräkningen 90% av utförd tid grundas på hela kundunderlaget – alltså inte per individ. Ersättningsmodellen är framtagen utifrån ett hemtjänstområde med ett större antal hemtjänstkunder. Det kan medföra att en utförare med få kunder kan utföra mer än 90% av den beviljade/fördelade tiden. Om det inträffar diskuterar Omvårdnad Gävle och utföraren en lösning.

Får jag som utförare betalt när kunden är borta?

Nej, du får ingen ersättning när du inte utför insatser. Även om kunden är borta förfogar du fortfarande över den totala beviljade tiden.

Ska jag redovisa moms på fakturan?

Nej, det ska du inte.

Omfattas anhöriganställda av LOV?

Nej. All anhöriganställning hanteras av Omvårdnad Gävle. Med anhöriganställning menas att anhörig/närstående har en anställning som är knuten till en specifik kund/er.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-07