Du är här: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för den medicinska kvaliteten och den medicinska säkerheten inom hemsjukvård och boenden där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå.

Ansvarsområde

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges genom att

  • det finns rutiner för medarbetare inom vård- och omsorgsboende, boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård, så att de vet när de ska kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

  • kunden får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat och att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för kunden

  • det förs journaler och att läkemedelshanteringen är säker och fungerar väl.

Även de boenden som drivs av annan utförare (undantaget de som drivs helt i privat regi) ingår i medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde.

Uppföljning/tillsyn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsboende och boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård.

Resultatet rapporteras till Omvårdnadsnämnden och återkoppling sker till berörda verksamhetsområden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-12