Du är här: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för den medicinska kvaliteten och säkerheten inom hemsjukvård och boenden där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå.

Ansvarsområde

Medicinskt ansvarig sjuksöterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges genom att det finns rutiner och riktlinjer så att medarbetare inom vård- och omsorgsboende, boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård tar kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en kunds hälsotillstånd kräver det. Ansvaret gäller även att journaler förs och att läkemedelshanteringen är säker och fungerar väl.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har också ansvar för att kunden får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat och att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för kunden.

Även de boenden som drivs av annan utförare ingår i medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde.

Uppföljning/tillsyn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsboende och boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård. Resultatet rapporteras till Omvårdnadsnämnden och återkoppling sker till berörda verksamhetsområden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22