Miljöläget i Gävle

Miljöläget i Gävle visar vägen mot kommunens ambition - att bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Här kan du hitta fakta som berör dig som gävlebo och söka svar på hur det går med olika miljöfrågor i kommunen. Hur stora är koldioxidutsläppen och minskar de? Hur många åker kollektivt? Ökar eller minskar cyklingen? Blev det något stadsbad i Gävle?  

Energi

Energianvändningen både ökar och minskar

Uppföljningen visar att energianvändningen inte minskar i Gävle kommun geografiskt men hos Gävle kommun som arbetsplats har en minskning börjat synas.


Energianvändningen i lokaler, byggnader och vid produktion (ej transporter) per år i Gävle kommun.

Koldioxidutsläppen minskar

Koldioxidutsläppen från el, uppvärmning och produktion minskar med snabb takt. Bildandet av till exempel Bomhus Energi AB har bidragit till stor del.

 

 

 

 

Koldioxidutsläpp från energisystemet, det vill säga den energi som används i lokaler, byggnader och vid produktion, per år i Gävle kommun.

Energi från sol, vind och vatten

Uppföljningen visar att produktionen av förnybar energi från sol och vatten ökar men det går i för långsam takt, vi behöver öka farten. Produktionen av energi från vindkraft i kommunen har minskat till nära noll, och anledningen är det vindkraftverk Gävle haft har monterats ner. Ett nytt område lokalt för vindkraft är på gång, så det kan bli aktuellt att produktionen ökar inom några år. Gävle kommunkoncernen äger även vindkraft via Samkraft.

Energiproduktion av solenergi.

Energiproduktion i Gävle Energis vattenkraftverk.

Energiproduktion från vindkraftverk.

Andel förnybar energi i fjärrvärmemix.

Transporter

Positiva förändringar sker

Körsträckan med bil har minskat och cyklingen ökar   men dessa förändringar behöver ske i snabbare takt. Kollektivtrafikresorna med buss har minskat, den trenden behöver ändras. Koldioxidutsläppen från resor och transporter har minskat, men det behöver också ske i snabbare takt.

 
Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år.

 
Registrerade resor per år och invånare (påstigande) i Gävle kommun med trafik som X-trafik ansvarar för.

 

 

 

 

 
Antal cyklister vid fasta mätpunkter vid Teatern, Kvarnparken och Centralbron. 

 

 

 

 

 
Koldioxidutsläpp från resor och transporter i Gävle kommun.

Konsumtion och Avfall

Ökade inköp av ekologiska livsmedel

Målet för ekologiska livsmedel inom Gävle kommun koncernen, det vill säga den mat som serveras bland att inom skolan och omvårdnad, är på god väg att uppnås. 50 % av Gävle kommun koncernens livsmedelsinköp ska vara ekologiska år 2020 och för 2015 kan vi se att inköpen ligger i snitt på 38 %. Flera av våra förskolor har blivit uppmärksammade i den nationella utmaningen lilla Ekomatsligan, bland annat förskolan Solkatten  som serverade 72 % ekologisk mat under 2015!

 
Andel ekologiska livsmedelsinköp.

Ökad biogasproduktion i Gävle

Ett exempel på hur man kan använda avfall som en resurs är att producera biogas av matavfall och använda det som drivmedel. Den biogas som produceras i Gävle idag framställs av rötslam från reningsverket och planerna nu är att öka biogasframställningen genom att använda gävlebornas matavfall.

Avfallsmängden ligger på samma nivå

För att se om konsumtionen blir mer hållbar mäts bland annat den totala avfallsmängden. Mängderna har legat på ungefär samma nivå under 2011-2013.

 
Mätning total avfallsmängd kg per person.

Mark och bebyggd miljö

Arbetet har satt igång

Arbetet har inom de flesta områdena precis startat och kommer att genomföras under kommande år. Inom flera områden behöver arbetet intensifieras för att vi ska uppnå målen, till exempel för kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt, buller och luftföroreningar.

 

 

 

 

 

Andel kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt.

Natur

Flera natureservat och bad i Boulongern

Bildandet av naturreservat går i snabb takt och byggnationen av Stadsbadet i Boulongerskogen har påbörjats.

 
Areal kommunalt bildade naturreservat.

Vatten

Vårt dricksvatten nu och i framtiden ses över

Skydd och säkring av dricks- och råvatten är bristfälligt i dagsläget men arbete med åtgärder pågår, bland annat sesskyddsföreskrifterna för Valboåsen över där vi idag får vårt dricksvatten ifrån. Gästrike Vatten har under 2014 arbetat med att ta fram en vattenförsörjningsplan för att skydda råvattenförekomster som kan vara väsentliga för framtida dricksvattenförsörjning.

Arbete pågår att skydda våra vattendrag

Av alla vattendrag och sjöar uppnår bara 30 procent av dem god vattenstatus. Det innebär att det till exempel kan finnas vandringshinder som stör fiskarnas fortplantning eller för mycket näringsämnen i vattnet.

 

 

 
 

Andel vattendrag med god eller hög ekologisk och kemisk status i Gävle kommun.

Information och utbildning

Mer insatser krävs

Arbetet med att öka kunskapen, göra det lätt att göra rätt och att kommunicera  med gävleborna behöver utvecklas även om de resultatet i den senaste undersökningarna visar att gävleborna är nöjda. Exempel som genomförts under 2014 som ett led i det arbetet:  det tagits fram en gemensam strategi hur arbeta mer med hållbarhet inom skolan, vi har en ny hemsida www.gavle.se/miljo och gävleborna bjöds in till Gävle Miljögala.


Svar i SCB:s medborgarundersökning vad gävleborna tycker om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska leva miljövänligt.