Natur

Naturen är viktig för människor och djur och i Gävle kommun finns många fina natur- och rekreationsområden. Människor behöver ha park- och naturområden att vistas i och gröna ytor är viktiga för den biologiska mångfalden. Naturen hotas av klimatförändringar, otillräcklig skötsel av naturområden, att gröna områden styckas upp och minskas i storlek och att arter dör ut och kommunen jobbar ständigt för att motverka det.

I Gävle kommun ska ytterligare tusen hektar värdefulla natur- och rekreationsområden vara skyddade år 2020. Parker och naturområden ska utvecklas för biologisk mångfald och god tillgänglighet, ett exempel på delmål är att ett strandbad ska finnas i Gavleån 2015Samtidigt ska ytan för ängs- och betesmarker vara densamma som år 2011. Kommunkoncernen ska arbeta med åtgärdsprogram för hotade arter.

Det här kan du göra som privatperson:

Gör utflykter

Inom kommunen finns en mängd natursköna utflyktsmål som du kan besöka.

Här hittar du mer information om utflyktsmål i Gävle

Ta hand om komposten

Lägg inte trädgårdsavfall ute i naturen utan kompostera det på din egen tomt eller lämna det till återvinningscentralen.

Hjälp och skydda växter och djur

Du kan till exempel anlägga egna rabatter med blommor som producerar mycket nektar och pollen som underlättar för fjärilar och andra insekter. Du som bor i lägenhet kan odla på balkongen.

Läs mer om de sätt du kan främja fåglar, grodor och andra vilda djur på

Lär ut till andra

Prata om naturen och vad blommor och fåglar heter. Om man lär sig att det finns många olika skapas ett intresse för att bevara mångfalden. Dela med dig av din kunskap.

Bjud med andra till naturen

Du som är van och hittar i skog och mark kan hjälpa andra att komma ut i naturen. Ordna till exempel utflykter med svamp- och bärplockning.

Det här gör kommunen:

  • Skyddar naturvärden och ökar tillgänglighet.
  • Förbättrar skötseln av parker och bildar naturreservat både för biologisk mångfald och rekreation.
  • Vidtar kommunen särskilda åtgärder för att skydda hotade arter.

Läs mer om vad Gävle kommun gör för vår gemensamma natur