Fiske

Pappa och barn fiskar

Runt om Gävle finns många sjöar och vattendrag av olika karaktär och med brett utbud av fiskarter. Längs kusten är fiske med handredskap fritt och du kan fiska efter de flesta arter, populärt är lax och havsöring. Vårens strömmingsfiske är också omtyckt.

I kommunen finns fyra större vattendrag - Gavleån, Testeboån, Hamrångeån och Dalälven - som alla erbjuder spännande möjligheter till fiskeupplevelser. Möjligheten att gratis fiska efter lax, havsöring och gös i Gavleåns nedre delar centralt i Gävle, är en unik företeelse. Gavleån och Testeboån har under flera år även levererat de största vimmorna i landet. Dalälven erbjuder fint fiske i fjärdarna runt Hedesunda och Gysinge.

Det finns också många fina insjöar med goda bestånd av abborre och gädda samt populära tjärnar med inplanterade bestånd av öring och regnbåge. Hillesjön alldeles norr om Gävle är ett bra pimpelvatten där abborren i och för sig oftast är ganska små men huggvilliga.

Information om fiskeregler, försäljningsställen och avgift för fiskekort finns hos respektive fiskevårdsområde. I kommunen finns 8 fiskevårdsområdesföreningar (FVOF), en samfällighetsförvaltning och en fiskevårdsförening (FVF) som förvaltar vatten och fisket däri:

Fiskekort

Fiskekort kan du vanligtvis köpa i fiskebutiker, på mackar och ibland även på matbutiker i närheten av det område där du ska fiska. Vid vissa vatten finns det istället fiskekortsautomater.

Regler för fisket

Fiske längs Gävlekusten

(Informationen här nedan är hämtad ifrån Länsstyrelsen Gävleborg - Fiskebestämmelser 2012-01-12): För nedan angivna arter gäller, i Östersjön, följande minimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.

Art Minimått
Lax       60 cm 
Öring    40 cm 
Torsk    38 cm 
Harr      30 cm 
Gös      40 cm

För nedan angivna arter gäller, i vattendrag som mynnar i Östersjön, följande minimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets:

Art       Minimått
Lax       50 cm
Öring    35 cm
Gös      40 cm
Harr      30 cm

Minimimåttsbestämmelserna gäller vattendrag som mynnar i Östersjön från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret. I sötvatten uppströms vandringsstopp från Östersjön finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden med mera som man har skyldighet att informera sig om innan man börjar fiska. Vad som gäller för just det vatten där du ska fiska får du vanligen information om när du köper fiskekortet.

Andra regler

Ett fiskevårdsområde kan ha hårdare fiskebestämmelser än de allmänna reglerna. Vad som gäller för respektive område står vanligtvis på fiskekortet.

Fiskeförbud

15 oktober till 30 november är det totalt fiskeförbud med mängdfångande fiskeredskap så som burar och nät. Förbudet gäller södra Bottenhavet i Nordanstigs, Hudiksvalls, Söderhamns, Gävle, Älvkarleby och Tierps kommuner.

Fridlysta arter

Från 1/5 2007 är det förbjudet att fiska ål.

Undantag från ålfiskeförbudet

  • Vattenområden som ligger uppströms Mackmyra i Gavleån och Strömsborgs kraftstation i Testeboån.
  • Minimimått för ål är 65 cm.
  • Eventuell bifångst av ål vid annat fiske ska återutsättas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16