Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet ska ge föreningar som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet en ekonomisk grundtrygghet samt stimulera till ökad aktivitet bland barn och ungdomar.

Aktivitetskort på nätet

Från och med 1/1-2012 ska alla (förutom de föreningar som är anslutna till IdrottOnline) som söker aktivitetsstöd göra det via Gävle kommuns aktivitetskort på nätet ApN). Ta kontakt med Kultur & fritid - Bokningen via mail för att få mer information. jens.kansell@gavle.se

Från 1/1-2017 är det nya stöd som gäller, Medlemsstöd, Verksamhetsstöd coh Anläggningsstöd, då ska ALLA föreningar som söker dessa stöd använda ApN.

IdrottOnline anslutna föreningar

De föreningar som använder IdrottOnline för registrering och ansökan av stöd från Riksidrottsförbundet (RF), kan lämna in en underskriven (kassör och ordförande) kopia på sammanställningen från RF.

Skicka in ansökan SENAST 25 februari (avser perioden 1/7-31/12) samt 25 augusti (avser perioden 1/1-30/6).

Villkor

  • Stödsberättigad åldersgrupp är 7-20 år.
  • Stödet är baserat på antalet besökare i bidragsberättigad ålder.
  • Föreningen ska på sin ansökan ange det totala antalet besök, fördelat på kön, vid samtliga sammankomster i åldern 7-20 år.
  • Föreningen ska ha varit verksam i minst sex månader innan första stödet betalas ut, gäller även föreningar som varit vilande eller inte sökt aktivitetsstöd det senaste året.
  • Föreningen får föreningstaxa på lokaler uthyrda av Fritidsavdelningen - Kultur & fritid från och med registreringstillfället. Om föreningen inte söker aktivitetsstöd gäller privattaxa.
  • Föreningen måste ha minst sju sammankomster med minst tre deltagare i stödsberättigad ålder under perioden 1/1-30/6 eller 1/7-31/12.
  • Ansökan ska ske på Kultur & fritids blanketter samt vara undertecknad av ordförande och kassör.
  • Har kommunen fordran på föreningen, till exempel obetald hyresskuld, kan denna fordran regleras med hjälp av stödet innan det betalas ut.

Verksamheten skall uppfylla de statliga bestämmelserna om statsbidrag för lokal verksamhet (SFS 1994:641) med senaste ändring.

Stöd

Stödet utbetalas två gånger per år. Beloppet fastställs av Kultur- och fritidsnämnden inför varje budgetår.

Handikappföreningar får räkna alla sina besök som stödsberättigade oavsett deltagarnas ålder. Det samma gäller deltagare som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och som deltar i verksamhet som drivs av övrigt föreningsliv.

OBS! Försent inkommen ansökan får avdrag med 20% per månad av
berättigat belopp. Ansökan som är mer än två månader försenad avslås.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-29